Sõnastik: võrdse kohtlemise seadus

Foto: Ben Sutherland, CC

Võrdse kohtlemise seadus jõustus Eestis 01.01.2009. Seaduse eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse identideedi alusel. Selleks on sätestatud võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamine.

Seaduse kohaldamisala on erinev sõltuvalt diskrimineerimise alusest. Rahvuse (etnilise kuuluvuse) ja nahavärvuse alusel on diskrimineerimine keelatud nt tööelus, hariduses, kaupade ja teenuste (sh eluaseme) puhul, samuti sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuse, sealhulgas sotsiaaltoetuste saamisel. Teiste aluste (usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse identiteedi) puhul on diskrimineerimine keelatud tööelus (täpset loetelu ja sõnastust vt. Riigiteatajast). Eristamine tuleneb rahvusvahelistest õigusaktidest (sh Euroopa Liidu direktiividest), kuid selle võimalikule vastuolule Eesti Vabariigi põhiseadusega on tähelepanu juhtinud ka Õiguskantsler ning Sotsiaalministeerium on välja töötanud seaduse muutmise kavatsuse, kus diskrimineerimise kaitse erinevatele gruppidele oleks ühetaoline.

Analoogselt soolise võrdõiguslikkuse seadusele, on ka võrdse kohtlemise seaduses diskrimineerimise avalduste puhul sätestatud jagatud tõendamiskohustus. Seaduse nõuete täitmist jälgib võrdõigusvolinik.

Seaduse nimi inglise keeles on Equal Treatment Act ja ametlik tõlge on leitav siit.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.

0
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Sõnastik: aseksuaalsus

Aseksuaalsus (ingl asexuality) on katustermin, millega tähistatakse puuduvat aktiivset seksuaalset külgetõmmet. Aseksuaalsus on spektrinähtus ja hõlmab ka demiseksuaalsust ja muid…

Sõnastik: kehahäbistamine

Kehahäbistamine on enda või teiste häbistamine füüsilise välimuse põhjal. Kehahäbistamisega kaasneb mõtteviis, et alati tuleks enda keha juures midagi muuta…

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.

Ostukorv
  • Ostukorvis pole tooteid.