Sõnastik:

ahistamine

Ahistamine tähendab isiku suhtes soovimatut käitumist, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Ahistamine võib olla seksuaalne ja/või põhineda mõnel kindlal tunnusel – näiteks sool, rahvusel, nahavärvil, usutunnistusel või veendumusel, vanusel, puudel või seksuaalsel identiteedil.

Seksuaalne ahistamine on isiku suhtes soovimatu sõnaline, mittesõnaline või füüsiline seksuaalse olemusega käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on kellegi väärikuse alandamine. See võib seisneda seksuaalse sisuga vihjetes, puudutustes, pornograafilise sisuga materjalide töö- või õpikeskkonnas nähtavale seadmises, nilbete anekdootide rääkimises ning muus. Seksuaalset ahistamist loetakse otseseks diskrimineerimiseks ja see on Eestis seadusega keelatud. Keeld ei tähenda, et igasugune intiimne suhtlus või flirt oleks keelatud. Seksuaalse ahistamise puhul on oluliseks kriteeriumiks, et kannatanu(te) jaoks on tegevus soovimatu. Rahvusvahelises õiguses loetakse seksuaalset ahistamist üheks naistevastase vägivalla vormiks. Eesti õiguses on seksuaalse ahistamise mõiste sooneutraalne.

Sooline ahistamine on kannatanu sooga seotud soovimatu käitumine või tegevus, mille eesmärk või tegelik toime on isiku väärikuse alandamine ja häiriva, ähvardava, vaenuliku, halvustava, alandava või solvava õhkkonna loomine. Soolise ahistamisega on tegu siis, kui teatud soost räägitakse halvustaval viisil või kui kiusamine lähtub kiusatava soost, aga seejuures ei puuduta seksuaalsusega seonduvat. Näiteks kui ülemus naeruvääristab töökollektiivi ees ühest soost töötajaid, seades kahtluse alla kas nad saavad tööülesannetega hakkama, või kui pedagoog teeb seda teatud soost õpilastega koolis, on tegemist soolise ahistamisega. Ahistamine võib toimuda mitmes suunas (ülemus – alluv, alluv – ülemus, kolleegid omavahel, klient – töötaja, töötaja – klient, õpilane – õpetaja, õpetaja – õpilane, õpilased omavahel, õpetajad omavahel ja nii edasi.). Soolist ahistamist loetakse samuti otseseks diskrimineerimiseks ja see on Eestis seadusega keelatud.

Inglise keelsed vasted on harassment, sexual harassment ja gender-based harassment.