fbpx

Toetajad

Feministeeriumi põhirahastus tuleb edukalt läbitud projektikonkurssidest. Väiksemal määral toetavad meie tegevust ka eraisikutest annetajad ja ettevõtted. 2019. aasta eelarvest moodustas Hasartmängumaksu Nõukogu rahastus 59%, muud projektitoetusted (Hooandja, Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Aktiivsete Kodanike Fond) 27% ja annetused 14%. Suure osa Feministeeriumi tööst moodustab vabatahtlik töö. 2019. aastal tegi Feministeeriumi kollektiiv vabatahtliku tööd kokku 911 tundi, ehk keskmiselt 3.6 töötundi iga tööpäev.*

Käimasolevad projektid

Strateegilise partnerluse projekti raames toetab Sotsiaalministeerium Praxise ja Feministeeriumi (MTÜ Oma Tuba) tööd soolise võrdsuse edendamise nimel projektis “Feministeerium ja Praxis edendavad soolist võrdsust”. Projekt kestab vahemikus 01.01.2022 – 31.12.2024. Toetus on 665 740 €. Projekti eesmärk on suurendada projekti sihtrühmade teadlikkust soolise ebavõrdsuse probleemidest ning nende ennetamise ja lahendamise võimalustest läbi laiapõhjalise teavitustegevuse ja huvikaitse. Projekti lähtepunkt on feministlik. See tähendab, et läheneme teemale peamiselt, kuid mitte ainult, naiste ja tütarlaste kaudu. Soolist ebavõrdsust kogevad ka teise sooidentiteediga inimesed, samuti võib mõnda vähemusgruppi kuulumine suurendada ebavõrdsust, ja me arvestame oma töös ka seda. Soolise ebavõrdsuse ja negatiivsete soostereotüüpide vähendamiseks on vaja laiapõhjalist ja teadmistepõhist teavitustööd, soolise võrdsuse alast huvikaitset, feministliku kogukonna ning vabaühenduste võimestamist ja uusi teadmisi uuringute ning analüüside näol.

Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi konkursi tegevustoetus panustab Feministeeriumi eesmärkide ellu viimisesse. Projekt kestab vahemikus 01.01.2022 – 31.12.2023. Toetus on 100 000 €.  Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP toetuste Aktiivsete Kodanike Fondi konkursi projekt “Minu keha, minu teha”. Projekt kestab vahemikus 01.07.2021 – 31.06.2023. Toetus on 99 994 €.

Varem on Feministeerium saanud toetust Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu tasakaalu programmist (2015), Hasartmängumaksu Nõukogu taotlusvoorudest (2016, 2017, 2018 ning 2019), Euroopa Liidult Eesti Arengukoostöö Ümarlaua kaudu (2018), Põhjamaade Ministrite Nõukogult (2017, 2018, 2019), Sa Archimedes noorteagentuuri vahendatud Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist (2020–2021), Avatud Eesti Fondi ja Vabaühenduste Liidu vahendatud EMP Aktiivsete Kodanike Fondist (2020–2021), Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse programmist (2020–2021) ning Siseministeeriumi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali vabaühenduste arenguhüppe programmist (2020–2022).

* Jah, pidasime vabatahtliku töö päevikut.

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.