Sõnastik:

heteronormatiivsus

Heteronormatiivsus (ingl heteronormativity) on ühiskonnas valitsev eeldus, et heteroseksuaalsus on ainus loomulik seksuaalne orientatsioon, ühiskonnas domineerib heteroseksuaalne iha ning kogu ühiskonnakorraldus järgib vaid heteroseksuaalide perspektiivi. Teistsugust orientatsiooni ja muid ihasid, sealhulgas homoseksuaalsust, ei eksisteeri või kui, siis ainult haiguse või hälbena. Inimesed jagunevad meesteks ja naisteks, kellel on elus selged, looduse poolt antud rollid, ning seksuaal- ja abielusuhteid peetakse normaalseks vaid vastassugupoolega.

Antud mõiste aitab seletada ühiskondlikke võimusuhteid, mille abil normaliseeritakse ja legitimeeritakse valitsevat heteroseksuaalsust ning marginaliseeritakse normist kõrvale kalduvaid seksuaalseid praktikaid, näiteks samasoolisi suhteid, polüamooriat, BDSM-praktikaid jms. Heteronormatiivsuse nõuet tõlgendatakse ka loodusliku reproduktiivsuse, st inimkonna püsimise eeldusena ning kultuuris konstrueeritud normina, lisaks võib seksuaalse akti tähendus ajas ja kultuuris varieeruda.

Heteronormatiivsusega on tihedalt seotud teinegi mõiste, heteroseksism, mis kujutab endast hulka diskrimineerivaid hoiakuid kõigi mitteheterote ja laiemalt normist erinevate inimeste suhtes. Teisisõnu rõhub heteronormatiivsus heteroseksismi näol kõiki neid, kelle sooline või seksuaalne olemus ei vasta normile. Sellesse kategooriasse mahuvad lesbid, geid, inter- ja transsoolised jpt.

Nii heteronormatiivsus kui ka -seksism väljenduvad ühiskonna toimimise eri tasanditel: sotsiaalsel, majanduslikul, religioossel vm. Niiviisi mõjutavad need näiteks privileegide jagamist ühiskonna osadele liikmetele, mitte aga teistele. Heaks näiteks on abieluga kaasnevad varalised, hooldus- jms õigused, mis on olemas paljudel heteroseksuaalidel, ent millest ei saa osa samasoolised paarid, sest neile abieluinstitutsioon suures osas maailmast ei laiene.

Mõistega on tihedalt seotud ka teine mõiste, homonormatiivsus (ingl homonormativity), milles heteronormatiivsed ideaalid ja konstruktsioonid assimileeritakse homoseksuaalide identiteetidesse. Teisisõnu ei eelda homonormatiivsus seda, et kõik inimesed on geid, vaid seda, et LGBT kogukonna liikmed tahavad elada täpselt ja läbida samasuguseid elutsükleid nagu heteronormatiivsed inimesed. Seeläbi allutab homonormatiivsus homod normile ega salli erinevusi selle kogukonna seas.