Dictionary:

intersektsionaalsus

Intersektsionaalsus on feministlik sotsioloogiline teooria, mille abil analüüsitakse erinevate ebavõrdsuskategooriate ja võimusuhete koosmõju. Intersektsionaalse lähenemise järgi ei toimi klassikalised rõhumise vormid, näiteks seksism, rassism, homofoobia jms üksi, vaid omavahel põimunult. Inglisekeelne termin intersectionality viitab “ristmikule”, kus need kategooriad, identiteedid, rõhumiste süsteemid jne omavahel konkreetsetes kontekstides ristuvad.

“Intersektsionaalsus” on kaasaegse feministliku teooria üks olulisemaid termineid, kuna tänapäevases ühiskondlike nähtuste analüüsis on erinevaid identiteedikatekooriaid ning nende omavahelist koosmõju üksteisest võimatu eraldada.  

Üks näide intersektsionaalsest lähenemisest on nn black feminism, mis väidab, et mustanahaliseks naiseks olemise kogemust ei saa käsitleda eraldi nahavärvi või soo kaudu, vaid need kaks kategooriat mõjutavad ja võimendavad teineteist. Intersektsionaalse feministliku teooria võttis kasutusele black feminism’i liikumises osaleja Kimberlé Crenshaw. Ta kritiseeris soouuringute arusaama, et naised on “ainult” naised ning osutas sellele, et on olemas teisi tegureid, mis mõjutavad diskrimineerimist, näiteks rahvus ja nahavärv, vanus või klass.

Kuigi Crenshaw tuli teooriaga välja aastal 1989, tärkasid selle alusideed märksa varem, juba 19. sajandil. Näiteks pidas Sojourner Truth oma kuulsa kõne “Ain’t I a Woman” 1851.

Eesti kontekstis tasub vaadata koos sugu ja rahvust, sest paljud soolise ebavõrdsuse trendid võimenduvad teisest rahvusest gruppide puhul (nii on venekeelsete meeste oodatav eluiga veel lühem kui eestikeelsete meeste oma ning venekeelsete naiste palgalõhe oluliselt suurem kui eestikeelsete naiste puhul). Rahvus ja sugu pööravad ka nii mõnedki tavapärased eeldused pea peale. Kui reeglina on tööpuudus meeste seas kõrgem kui naiste seas, siis veel 2020. aastal oli see kõige kõrgem venekeelsete naiste seas.

Peale rahvuse ja nahavärvi vaadeldakse intersektsionaalse analüüsi puhul ka puuet, klassi, vanust, seksuaalsust ja usku.