Sõnastik:

klaaslift

Klaaslifti metafooriga (ingl glass escalator) viidatakse nähtusele, kus meestel on suurem tõenäosus kogeda kiiret edu valdkonnis, milles on ülekaalus naised (nt tervishoius või hariduses), kuna meestele pakutakse ruttu juhtivaid ametikohti. Klaaslift on üks klaaslae metafoori edasiarendusi, millega selgitatakse naiste ja meeste ebavõrdset positsiooni tööelus.

Klaaslifti fenomen tähendab, et mehi edutatakse väga kiiresti elualadel, kus naisi on 70% või rohkem, sest meestel eeldatakse olevat rohkem eeldusi juhirolli võtmiseks. Näiteks Eestis on hariduselus meessoost üldhariduskoolide juhtide osakaal märgatavalt suurem kui nende osakaal õpetajate seas. Meesõpetajad liiguvad oluliselt sagedamini koolijuhi positsioonile kui naised. 

Viimasel aastakümnel on USAs täheldatud suundumust, kus üha rohkem mehi liigub n-ö naiste elualadele (haridus, sotsiaaltöö ja õendus), püüdes leida stabiilset töökohta, püsivat sissetulekut ning paremat tasakaalu töö ja pereelu ühitamisel. Kuigi see on perede heaolu ja organisatsioonide mitmekesisuse mõttes hea, siis hariduse, sotsiaaltöö ja õenduse erialal vähendab see kvalifitseeritud naiste juhipositsioonidele edutamise võimalusi.

Klaaslifti fenomeni ning soostereotüüpide mõju edutamisel on võimalik vähendada personalipoliitikaga, mis põhineb töötajate ja töökohtade hindamisel, töökogemuste arvesse võtmisel, edutamisel jne. 

Uuritud on ka seda, kas naised kogevad klaaslifti fenomeni meeste elualadel, nt inseneri ja ITK valdkondades. Neil aladel on juhtimises puudus just pehmetestoskustest, mida omistatakse naistele, nagu näiteks inimestevaheliste suhete hoidmine ja kommunikatsioon. Huvitav on see, et neis sektoreis tõesti tehakse naistel (kes ei kuulu mõnda vähemusgruppi) keskastme juhtideks saamine veidike hõlpsamaks. Fenomeni kutsutakse klaasist astepingiks, mis on midagi sellist, mida lapsed kasutavad, et kraanikausini ulatuda (glass step stool). Juhtkonda ja tippjuhtideks saamisel on neil siiski ees klaaslagi. Vähemusgruppidest pärit naised ei koge sama kohtlemist ning peavad pingutama nii hariduse kui ka kogemuste omandamisel, et keskastme juhtideks tõusta.

Tegemist on sõnastikusarja postitusega. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.