Sõnastik:

queer

Queer tähendab kõige avarama definitsiooni kohaselt kõiki seksuaalseid ja soolisi identiteete ja ilmnemisviise, mis erinevad heteroseksuaalsest normist või ei allu binaarsele ettekujutusele soolisusest. Queer-teooria uurib, kuidas ”normaalsust” ja ”ebanormaalsust” konstrueeritakse ning ülal hoitakse. Lühidalt öeldes lõhub queer-teooria arusaama, et on olemas mingid normaalsed ja ebanormaalsed viisid, kuidas olla seksuaalne naine või mees. Samuti võimaldab mõiste mõtestada sugu väljaspool binaarset normaalsust. Kaasaegsed queer-liikumised ja -teooria mõtlevad seksuaalsusest ja soolisusest teiste ühiskondlike seoste kaudu nagu näiteks klassisuhted, rass või rahvus. Eesti keelse vastena kasutatakse sõna kväär. 

Üheks queer-teooria juhtfiguuriks võib kahtlemata pidada Judith Butlerit, kelle tööd ja käsitlused feministliku ja sooteooria ühendamiseks rõhutavad traditsioonilise heteroseksuaalse identiteedikategooria performatiivsust. Tähtis autor on ka Eve Sedgwick, tänu kellele on katustermin queer omandanud ühesema tänapäevase tähenduse. Varaste teoreetikute peamiseks probleemiks on aga üldistatus ning ebatäpsus, mida tehakse tihti transsoolisuse arvelt. Varastes teoreetilistes tekstides käsitletakse transsoolisust enamasti paiksoolise mittehetero perspektiivist kui homoseksuaalsete indiviidide identiteedipoliitika ühe funktsioonina. Säärane lähenemine kaotab täiesti rõhumiskogemuse eriomasuse ja sellega seotud probleemid. Olulised kogemuspõhised eriomasused on mõjutatud ka näiteks sotsiaalmajanduslikest oludest, perekonnast, rassist, kultuurilisest taustast jne. Kaasaegsed käsitlused soo- ja queer-teooriatest on kaasavamad ning üritavad (vastavalt uurimiskontekstist/kontekstidest) arvestada inimeste sotsiaalsete ja kultuuriliste eripäradega.

Sõna algne tähendus inglise keeles on ”imelik” või ”veider”, kuid hiljem hakati seda kasutama homode kohta, sageli halvustavalt. 80-ndate lõpupoole hakkasid queer-teoreetikud ja aktivistid sõna ”tagasi” võtma. Mõiste tekkis vastuseisuna USAs väljakujunenud homonormatiivsusele, mis teenis suuresti vaid kogukonna priviligeeritumat osa (valgeid cis-soolisi keskklassi geisid), kes soovisid kohanduda heteronormatiivse ühiskonnakorraldusega. Säärane sulandumine oli (ja on) kättesaamatu enamustele transsoolistele ja mitte-valgetele inimestele. Tänaseks päevaks on sõna laienenud akadeemilisest keskkonnast ka väljapoole ja omastatav tähendus võib olla voolav ja võimalusterohke, kasutajast ning olukorrast sõltuv.

Vaata ka mõistet kväärima.