Sõnastik:

soorollid ja soostereotüübid

Et aru saada, mida tähendavad sooroll ja soostereotüüp, tuleb kõigepealt mõista, mis on sugu, sh sooline identiteet.

Soorollid on omaksvõetud arusaamad soole omasest käitumisest ja tunnetest, need on normide kogumid, mis sõltuvad traditsioonidest ja kultuurist. Soorolle õpitakse – otse ja kaudselt – koolis, lähikondsetelt, meediast, need ei ole kaasa sündinud ja ei pruugi eri ühiskondades kattuda.

Näiteks kehtib soo kaupa erinev eeldus, kes peab olema pere leivateenija, milline on vanema roll lapse kasvatamisel soopõhiselt, kes on ühiskonnas aktiivsel kohal või kuidas jaotatakse kodutööd. Palju uurijaid arvab, et omaksvõetud soorollid moodustavad identiteedi kujunemise aluse. Traditsioonilisest ehk stereotüüpsest soorollist kõrvale kalduv käitumine võib pälvida hukkamõistu.

Foto: Mike Willis / Flickr Creative Commons

Soohierarhiat elus hoidmas. Foto: Mike Willis / Flickr Creative Commons

Soostereotüübid on lihtsustatud eelarvamuslikud ettekujutused inimesest või inimgrupist, mis lähtuvad üksnes soolisest kuuluvusest. Soostereotüübid hõlmavad iseloomu, käitumist, füüsilisi omadusi ja valitud eriala. Selle ettekujutuse kohaselt on olemas õige mehelikkus ja õige naiselikkus, teisi soolisi identiteete ja väljendusi arvesse ei võeta. Soostereotüüpide alla kuulub näiteks endise rahandusministri Tõnis Paltsi argumentatsioon, et palgalõhe pole probleem, sest meeste palk kompenseerib naiste palga ja Martin Helme poliitpropaganda, et üle 27-aastased lastetud naised on oht ühiskonnale, või et mehed on tingimata ratsionaalsed ja otsustusvõimelised ning naised vältimatult jutukad ja üliemotsioneerivad.

Soostereotüübid toimivad piirajatena, kuna nendega kitsendatakse enda ja teiste valiku- ja olemisvõimalusi – on olemas soole paslikud variandid ja teised võimalused, mida pikemalt ei kaaluta ja sobimatuks kuulutatakse.

Stereotüübil võib olla vähe seost tegelikkusega, aga selle põhjal tehakse mingi grupi või isiku kohta järeldusi. Soostereotüüpidest lähtumine võib viia soolise diskrimineerimiseni. Soorollid ja soostereotüübid on tihedalt seotud heteronormatiivsuse ja soolise võrdõiguslikkusega.

Seega, näiteks küsimuse korral, kas emadus või sünnitamine on sooroll või isegi soostereotüüp, on vastus eitav. Naise emaks saamise taga on võime ja õigus saada lapsi, aga mitte kohustus või eeldus seda teha.