Sõnastik:

sootuimus (soopimedus)

Sootuimus või soopimedus (ingl gender blindness) on sõna, mida kasutatakse eelkõige selliste seaduste ja poliitikameetmete puhul, mis näevad inimesi ühetaolisena ja eiravad neid spetsiifilisi sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ja poliitilisi kontekste, milles naised ja mehed elavad. Tulemuseks on meetmed, mis ei vasta eri sugude vajadustele ega arvesta nende erinevate rollidega või “kohustustega” ühiskonnas. Seega põlistavad need ebavõrdsust või halvemal juhul süvendavad seda.

Näiteks võib tuua hooldushüvitise määra vähendamise 100% pealt 80% peale majanduskriisi ajal. Hooldushüvitise sihtgrupiks on “isikud”, kes põetavad haiget last või pereliiget ega saa seetõttu tööl käia. Kärbe oli oma olemuselt sooneutraalne ja mõeldud ühtemoodi kõigile, kes seda kasutavad. Aga 77% hüvitise kasutajatest olid kärpe ajal naised (ja see number ei ole oluliselt muutunud), sest üldiselt jäävad Eesti kultuuriruumis haigete lastega koju pigem naised. Samas on just laste või teiste pereliikmete eest hoolitsemine asjaolu, mis halvendab naiste positsiooni tööturul ja on üks soolise palgalõhe põhjus. Sest miks maksta sama palju töötajale, kes iga hetk võib koju jääda? Kärpeid tehti kriisi ajal kiiresti ning nende soolist mõju ei analüüsitud. Tagajärjeks oli muudatus, mis mõjutas ebaproportsionaalselt naisi ning võimendas sissetulekute erinevust meeste ja naiste vahel.

Soopimeduse väljend on tõlge inglise keelsest terminist gender blindness, mis osutab millegi suhtes pime olemisele. Kuna see kirjeldab negatiivset nähtust konkreetse puude (pime olemise) kaudu, soovitab Feministeerium kasutada sõna sootuim. Sootuimuse vastand on sootundlikkus.

Vaata ka EIGE sõnastiku definitsiooni

Seotud sõnad: sooneutraalsus, sootundlikkus, soolõime.