Sõnastik:

soolõime

Soolõime (ingl gender mainstreaming) on strateegia, mille eesmärk on soolise võrdõiguslikkuse eesmärgi lõimimine kõikidesse poliitikameetmetesse. Strateegia hõlmab kõiki poliitikakujundamise etappe.

Eestis on soolise võrdõiguslikkuse edendamise kohustus kehtestatud soolise võrdõiguslikkuse seadusega. Igasuguseid strateegiaid, poliitikaid ja tegevuskavasid planeerides, ellu viies ja hinnates peavad riigi ja kohalike omavalitsuste asutused lähtuma naiste ja meeste erinevatest vajadustest ja ühiskondlikust staatusest ning arvestama, kuidas meetmed mõjutavad naiste ja meeste olukorda ühiskonnas. Lähtepunkt on see, et avalikud teenused peavad olema kujundatud nii, et need oleksid meestele ja naistele võrdselt ligipääsetavad, võrdselt hea kvaliteediga ja kohandatud mõlema grupi vajadustele vastama.

Eesti keeles on soolõime asemel varem kasutatud terminit “soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine” ning paljud juhendmaterjalid on leitavad selle kaudu.

Vaata ka võrdõigusvoliniku kantselei soolõime käsiraamatut ja sotsiaalministeeriumi võrdsuskeskuse portaali.

Seotud sõnad: sooneutraalsus, sootundlikkus, sootuimus.