Sõnastik:

sootundlikkus

Sootundlikkus (ingl gender sensitivity) tähendab lähenemist, mis arvestab neid spetsiifilisi sotsiaalseid, kultuurilisi, majanduslikke ja poliitilisi kontekste, milles naised ja mehed elavad. Sootundliku analüüsi või meetme eesmärk on vähendada soolist ebavõrdsust ja diskrimineerimist. Mõned näited sootundlikust lähenemisest on Tervise Arengu Instituudi kampaaniad, nt meeste toitumisharjumuste parandamisele suunatud “Mees peab olema viljakas” ja noortele suunatud kondoomikampaania, kus meestele ja naistele on lähenetud mõnevõrra erineva nurga alt.

Sootundlik lähenemine võib seega olla nii sooneutraalne kui ka soospetsiifiline. Kui soovida parandada meeste tervist, võib olla vajalik neile läheneda eraldi või moel, mis neid köidab. Ühele soole võivad olla sihitud näiteks skriiningud, spetsiifilised nõustamisteenused või reklaamikampaaniad. Samuti võib sootundlik olla lähenemine, kus meede on iseenesest sooneutraalne ja kättesaadav kõigile (nt perearsti teenus), kuid ühe grupini jõudmiseks kasutatakse lisameetodeid (nt sihitud kutseid). Oluline on see, et sootundlikule lähenemisele on eelnenud analüüs ja et meetme väljatöötamise käigus on välja selgitatud naiste ja meeste (võimalik, et erinev) olukord ja vajadused ning sellega on arvestatud. Sootundliku lähenemise puhul on hulk näiteid, kus lõppkokkuvõttes on olukord paranenud kõigi jaoks. Näiteks kui soovitakse suurendada linnaruumi turvalisust eelkõige naistele, kavandades tänavavalgustust nii, et arvesse on võetud naiste liikumise aega ja kohta neile seni ebaturvalistes paikades, muutub linnaruum turvalisemaks ühtlasi ka meestele.

On ka ebaõnnestunud näiteid sootundliku lähenemise kohta, kus tahtlikult või tahtmatult on võimendatud soostereotüüpe.

alkokampaania

Üks päris ebaõnnestunud näide: alkoholivastane kampaania oli “sootundlik” selles mõttes, et oli suunatud otseselt naistele ja tõenäoliselt oli selleks hea põhjus, aga põhiline sõnum oli see, et ära ole kole naine.

Sootundlikkuse vastand on sootuimus.

Seotud sõnad: sooneutraalsus, sootuimus, soolõime.