Sõnastik:

soolise võrdõiguslikkuse seadus

Soolise võrdõiguslikkuse seadus jõustus Eestis 1.05.2004, samal päeval kui Eestis ühines Euroopa Liiduga. Soolise võrdõiguslikkuse seadus on kohaldatud ja kohaldatakse kõikides ühiskonnaelu valdkondades, välja arvatud usuvaldkonnas ning eraelu suhetes.

Seaduse eesmärk on tagada põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Selleks on keelatud sooline diskrimineerimine ja sätestatud võimalus oma õigusi kaitsta ja nõuda kahjude hüvitamist. Sooliseks diskrimineerimiseks loetakse ka inimese halvemat kohtlemist seoses raseduse ja sünnitamise, lapsevanemaks olemise ja perekondlike kohustuste täitmisega.

Ühtlasi kohustab seadus riigi ja kohalike omavalitsusüksuste asutusi, haridusasutusi ja tööandjaid edendama soolist võrdõiguslikkust.

Diskrimineerimise kahtluse puhul kehtib jagatud tõendamiskohustus, mis tähendab, et isik, kelle vastu avaldus on esitatud (nt tööandja), peab ise tõendama, et ta ei ole rikkunud võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui ta seda ei tee, võrdsustatakse see diskrimineerimise omaksvõtuga.

Seaduse nõuete täitmist jälgib võrdõigusvolinik.

Kehtiva seaduse täistekstiga saab tutvuda Riigiteatajas. Inglise keelne nimetus on Gender Equality Act ja ametlik tõlge on leitav siit. Vaata ka sooline võrdõiguslikkus.