Kooli IT-ringid võimestavad nii poisse kui ka tüdrukuid, aga tüdrukuid vähem

Uue õppeaasta algus terendab ukse ees ning õige pea algab huviringidesse registreerumine. Olen ise IT-ringis käinud ja isiklikust kogemusest oskan öelda, et mind oli põhikooli keskel üsna keeruline veenda programmeerimisringi minema. Aga kui olin esimestes tundides saanud kassi ekraanil liikuma nii, nagu ma seda tahtsin, käisin meeleldi aasta lõpuni.

Veidi kummaline oli küll kahekümne poisi seas ainus tüdruk olla, kuid mänguline programmeerimine oli piisavalt vahva, et hoida mind sellega tegelemas hoolimata teatavast üksildustundest.

Oma 11. klassi uurimistöös uurisin IT-huviringides osalemise mõju tüdrukute IT-oskustele, enesekindlusele ning hoiakutele. Idee süüvida sellesse teemasse hakkas idanema kahelt poolt: esiteks teadmisest, kuivõrd alaesindatud on naised IT-sektoris ning kuidas iga päev kasutatavad digilahendused töötavad tõenäoliselt seetõttu naiste jaoks kehvemini ning teiseks mu enda kogemusest 5. klassis IT-huviringis, milles osalemisele olin esialgu väga vastu, kuid millest sai minu esimene oluline samm programmeerimise maailma. 

Milliseid IT-huviringe koolid pakuvad?

Uurimistööga soovisin teada, kuidas mõjub IT-huviringides osalemine tüdrukute IT-oskustele, enesekindlusele ja hoiakutele. Ehk laiemalt: kas praegused IT-huviringid Eestis sobivad lahenduste komplekti, millega suurendada naiste esindatust IT-sektoris. Samuti soovisin leida võimalusi, kuidas IT-huviringe tüdrukute jaoks parendada. 

Vaatluse alla võtsin 3.–5. klasside õpilased enda kodukoolis Tallinna Reaalkoolis ja Tallinna Kesklinna Põhikoolis ning nendes koolides tegutsevad IT-huviringid. Kokku tegutses neis koolides 13 IT-huviringi (arvuti-, robootika-, programmeerimis- ja multimeediaringid), mis pakkusid osalemisvõimalusi 1.–12. klassi õpilastele. Kuigi uuringu valim esindas suhteliselt hästi uuritavat populatsiooni, ei saa tulemusi kindlalt üldistada näiteks kõigile Eesti lastele, sest selle jaoks on uuritav grupp liiga ühekülgne.

Kõigis uuritavates ringides moodustasid tüdrukud alla poole osalejatest, kusjuures neljas ringis ei osalenud mitte ühtegi tüdrukut. Uurimistööle eelnenud õppeaastal tegutses üks ainult tüdrukutele suunatud IT-huviring, kuid sel aastal see uuesti ei käivitunud osalejate vähesuse tõttu. 

Foto: Flickr CC

Poisse võimestavad IT-ringid rohkem kui tüdrukuid

Oma uurimusest sain esiteks teada seda, et IT-huviringis osalenud tüdrukud hindavad enda programmeerimisoskuseid oluliselt paremaks kui tüdrukud, kes pole osalenud. Teiste uuritud IT-oskuste puhul statistilist erinevust ei leitud. 

Sain teada ka seda, et IT-huviringis mitte kunagi osalenud poisid ja tüdrukud andsid enda IT-oskustele võrdsed hinnangud. IT-huviringis osalemise kogemusega poisid aga hindasid enda võimeid kaheksast uuritud tegevusest viie puhul statistiliselt oluliselt kõrgemalt kui tüdrukud enda võimeid. Tüdrukute enesehinnang enda oskustele ei ületanud kunagi poiste enesehinnangut. Kuna nende tüdrukute ja poiste enesehinnangu vahel erinevust ei olnud, kes ringides ei osalenud, siis võib sellest järeldada, et IT-huviringid mõjuvad nii tüdrukute kui ka poiste hinnangutele enda IT-oskuste kohta positiivselt, aga poiste puhul on mõju tugevam.

Võrreldes nende tüdrukutega, kes IT-huviringides ei osalenud, nõustusid osalenud tüdrukud oluliselt rohkem väidetega, mis näitasid nende suhet IT-ga positiivsena, nt „Mulle meeldib õppida uusi asju, mida arvutiga teha saab“ ja „Mulle meeldiks oma tulevikutöös IT-d kasutada“, või mis näitasid eneseusku („Ma võin saada heaks programmeerijaks“). Samuti nõustusid osalenud tüdrukud suuremal määral seisukohaga, mis näitas poisse ja tüdrukuid ITs võrdselt võimekatena ning vähemal määral seisukohaga, mille järgi poisid sobivad paremini IT-ametitesse. Sellest võib järeldada, et IT-huviringid muudavad tüdrukute hoiakuid IT suhtes positiivsemaks ning suurendavad nende usku enda IT-alastesse võimetesse, mis võiks aidata viia selleni, et rohkem tüdrukuid tegeleksid tulevikus ITga ning jõuaks selles sektoris tööturule. 

Uurimistööst nähtus ka, et IT-huviringides osalenud poisid hindavad poiste IT-oskuseid tüdrukute omadest oluliselt paremaks. Osalenud tüdrukud aga nõustuvad oluliselt rohkem kui poisid, et tüdrukud ja poisid võivad IT kasutamisega võrdselt hästi hakkama saada. Üks võimalik seletus sellele on see, et paljudes uuritud IT-huviringides osales väga vähe tüdrukuid või ei osalenud neid seal üldse. IT-huviringides osalevad poisid puutuvad kokku paljude IT-alaselt võimekate poistega, aga mitte tüdrukutega ning tüdrukute puudus neis ringides võib tekitada tunde, et tüdrukud ei saagi IT kasutamisega hakkama või ei sobi sellega tegelema (sest muidu oleksid nad ju siin). 

Uurimustöö andis ka vastuseid selle kohta, kuidas ring enda jaoks leitakse. Nii tüdrukud kui ka poisid jõuavad IT-huviringidesse peamiselt ema või isa suunamisel, aga ka õpetajalt saadud infole tuginedes. Tähtsuselt järgmisel kohal oli tüdrukute jaoks ise juhuslikult leitud info, poiste puhul oli natuke sagedasemaks põhjuseks sõprade ja klassikaaslaste eeskuju.

Muudame poiste hoiakuid, julgustame vanemaid ja parandame kuvandit

Aga mida siis teha? Kuna uuringus tuli välja, et poisid peavad IT-s poisse tüdrukutest võimekamateks ja tüdrukud pigem ei jaga seda arvamust, on oluline tegeleda aktiivselt poiste hoiakute muutmisega vähem stereotüüpseks, sest poiste eelarvamustest mõjutatud käitumine võib tüdrukuid IT-huviringidest või IT-ga tegelemisest eemale tõrjuda. Üks võimalus selleks oleks tutvustada mitte ainult tüdrukutele, vaid ka poistele mitmekesisemaid eeskujusid ITst, et nad võtaksid omaks tõsiasja, et ITga tegelevad edukalt väga erinevad inimesed. 

Selleks, et rohkem tüdrukuid IT-huviringides osaleks, tuleks eelkõige julgustada vanemaid oma tütreid IT-huviringidesse suunama. See aitaks üksiti vältida olukorda, kus lapsel on kujunenud välja nii palju teisi hobisid, et ITga tegelemiseks ei jää aega, mis on ülekaalukalt peamine põhjus jätta IT-huviringidesse minemata nii poiste kui ka tüdrukute seas.

Tähtsuselt teine põhjus, miks tüdrukud IT-huviringides ei osale, on nende kuvand: need tunduvad liiga keerulised. Poiste jaoks on sel kohal hoopis tõsiasi, et huviring oli liiga igav – hoiak, mis on tõenäoliselt kujunenud huviringis osalemise kogemuse põhjal. Kui tüdrukutel oleks võimalik proovida huviringis osalemist näiteks koolipäeva raames n-ö proovitunnis või mõnel muul lihtsasti kättesaadaval viisil, võiks see anda neile eduelamuse ning suurendada tüdrukute osalust IT-huviringides. 

Oluline potentsiaal tüdrukute osaluse suurendamiseks IT-huviringides peitub tüdrukutele suunatud kommunikatsiooni parendamises. Praegu jõuavad ise leitud info põhjal huviringi vaid väga vähesed tüdrukud (ja ka poisid), kuid tüdrukuid kõnetav ja IT-huviringid-on-keerulised-kuvandit murdev reklaam (plakatid, külalistunnid, videod jne) võiks olla mõjukas vahend.

Baasteadmised arvutitest ja nutiseadmetest, elektroonikast ja programmeerimisest ning enesekindlus IT-lahenduste kasutamisel võimaldavad igaühel paremini mõista vidinaid, mida iga päev kasutame ja nendega targemalt ümber käia. Julgustame siis kõiki lapsi ITd uurima ja enda oskuseid arendama, soost olenemata. Äkki saame nii ühel hetkel ka IT-sektorisse erinevatele positsioonidele mitmekesisemad töötajad ning sellest tulenevalt digilahendused, mis arvestavad kõigi inimeste mitmekesiste vajaduste ja eripäradega.