fbpx

Õigused, mis kuuluvad sulle, talle ja neile

Brook Ward. Equality Lifts. Flickr CC

Tänasel inimõiguste päeval esitles Eesti Inimõiguste Keskus seitsmenda Eesti inimõiguste aastaaruande. Aruanne koondab möödunud kahe aasta olulisemaid inimõiguste valdkonna sündmusi. Eestis on küsimus järjest enam selles, kuidas tagada inimõigused neile vähemustele, kelle inimõiguste võrdseks kaitseks ei piisa lihtsalt üldistest reeglitest.

Milliseid soovitusi esitasid valitsusest sõltumatud eksperdid olukorra parandamiseks?

 1. Hooldekodudes elavate isikute inimväärikuse tagamiseks tuleb hinnata hooldekodu tingimusi nende kogumis ja seal viibivatele isikutele tuleb tagada inimväärikus, vajadusel tuleb muudatusi teha seaduse tasemel.
 2. Kinnipeetavatele mõistetavate hüvitiste suurused peavad olema proportsionaalsed ja kohased arvestades isikute rikutud õiguste ulatust.
 3. Pöörata tähelepanu vähemusrahvuste õigusteadlikkuse tõstmisele, informeerides neid ka nende emakeeles.
 4. Keelata seksuaalteenuste reklaamimine meedias.
 5. Parandada tasuta õigusnõustamise kättesaadavust, sealhulgas vähemusgruppidele ja varjupaigataotlejatele.
 6. Luua selged reeglid võrdõigusvoliniku ametisse nimetamiseks ja viia voliniku rahastamine vastavusse tema ülesannetega.
 7. Vaadata kriitiliselt üle elektroonilise side metaandmete säilitamise kord.
 8. Viimase paari aasta avalikud arutelud vastuolulistel teemadel, nagu kooseluseadus ning pagulased, on näidanud vajadust selgemate vaenu õhutamise vastaste reeglite järele.
 9. Võtta vastu aruandes kajastatud võrdse kohtlemise seaduse täiendused, neist olulisimana ühtlustada diskrimineerimise kaitset kõikide tunnuste puhul.
 10. Tagada riiklik rahastus tõenduspõhiste kiusamisvastaste meetmete 
rakendamiseks lasteaiast gümnaasiumini.
 11. Kaotada vanglakaristust kandvate inimeste valimistel osalemise lauskeeld. Muuta asjakohaseid seadusi nii, et valimiskeeld oleks vaid vangidel, kellele see on määratud lisakaristusena.
 12. Teemade raamistamisele meedias tuleb senisest rohkem tähelepanu pöörata. Liigagi sageli luuakse uudise kajastamisel – kas teadlikult või tahtmatult – omavahelisi seoseid konflikti, vägivalla ja terrorismi ning konkreetsete rahvusrühmade või religiooni vahel.
 13. Kuigi mitmikkodakondsus on nüüdsest alaealistele seadustatud, on vajalik algatada arutelu, et võimaldada mitmikkodakondsust ka peale täisealiseks saamist.
 14. Võtta vastu kooseluseaduse rakendusseadus, mis tagab kooseluseaduse täies mahus jõustumise 2016. aasta 1. jaanuarist.
 15. Säilitada võrdse kohtlemise ja sallivuse edendamise alaeesmärk heaolu arengukavas, et tagada teadlikkuse tõstmine võrdse kohtlemise teemadel, ja sallivuse suurenemine ühiskonnas tervikuna.
 16. Mitte paigutada varjupaigataotlejaid Harku kinnipidamiskeskusesse eeldusel, et isik põgeneb, kuna ta on riiki sisenenud ebaregulaarselt.
 17. Parandada erivajadustega õpilaste hariduse kättesaadavust ja kvaliteeti kõigil haridustasanditel, luua toetussüsteem koolist sujuvalt tööellu suundumiseks.

Tutvu terve aruandega siin.

Õiglast inimõiguste päeva! Tänase päeva puhul tsiteerime vihaselt Vabaerakonna manifesti nende kodulehelt, mis muu ilusa hulgas ütleb, et nad pürgivad Eesti poole, kus erinevad kogukonnad otsustavad ise oma käekäigu üle, ja loetleme paare kokku, kes esimesel võimalusel jaanuaris kohtusse lähevad.

Jõudu meile kõigile.

0
FacebookTwitterEmail

Toeta meid!

Sinu annetus aitab Feministeeriumit töös hoida — algatada uusi projekte, tasuda kaaskirjutajatele ja arendada kohalikku feministlikku mõtet.

Anneta

Loe ka

Hoia end meie tegemistega kursis

Feministeeriumi uudiskiri ilmub iga kuu alguses. Loe eelmisi uudiskirju siit.

Ostukorv
 • Ostukorvis pole tooteid.