Sõnastik:

ableism ehk suutmissurve

Ingliskeelne sõna ableism tähistab võimelisuse, suutlikkuse eelistamist (able – suutlik, võimeline). Laiemalt on tegu diskrimineerimise ja eelarvamusliku suhtumisega erivajaduse/puude alusel ning see sarnaneb paljuski etnilise või rahvusliku tausta, seksuaalse orientatsiooni või soo alusel diskrimineerimisega.

Suutmissurve võib avalduda ideede ja eeldustena, stereotüüpide, hoiakute ja tavadena, füüsiliste tõketena keskkonnas või suuremas mastaabis rõhumisena. Suutmissurvega ühiskondades nähakse puudega inimest kui vähemväärtuslikku ehk kedagi, kelle elu ei peagi olema vaheldusrikas ja huvitav. Ilma suutmissurveta ühiskonnas on kõigil ühiskonnaliikmetel võimalik sotsiaalses ja füüsilises ruumis tegutseda võimalikult vähese vaevaga.

Mõnikord avaldub suutmissurve haletsemises või eelduses, et erivajadusega inimene vajab abi ja teda asutakse abistama, küsimata, kas ta seda üldse vajab.

Teine näide on keskkonnad ja tehnika, mis on disainitud mõtlemata sellele, kuidas neid saaksid kasutada ka mitmesuguste erivajadustega inimesed.

Mõistet on harjutud seostama füüsilise puudega inimeste diskrimineerimisega, kuid vaimse erivajadusega seostub see samamoodi. Nähtava füüsilise puude puudumise tõttu eeldatakse tihti ekslikult, et neuroloogilise erinevusega inimese teistmoodi käitumine tuleneb tema laiskusest, rumalusest või mõnest muust omadusest, mida inimene ise saaks muuta ja milles ta on otseselt või kaudselt süüdi.

Vaata videost ümberpööratud maailma, kus survestatakse neid, kes tavapärases maailmas on puudeta, vaata lisa ka siit ja siit.

Suutmissurve on sageli tahtmatu ja inimesed ei pruugi olla oma sõnade või tegude mõjust teadlikud.

Teadvustamatult ja tahtmatult seostatakse puudega naiste ja meestega ka soolisi stereotüüpe ja eelarvamusi. Näiteks võib inimese “väärtus” naisena kahaneda, kui ta ei saa pereliikmete eest hoolitseda või majapidamist korras hoida. Meheks olemine otsekui kaitseks puude eest, naiseks olemise normid aga süvendavad puuet.

Loe ka: võrdse kohtlemise seadus, privileegipimedus, võrdõigusvolinik.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.