Sõnastik:

ageism ehk vanussurve

Sõna vanussurve (inglise k ageism) märgib vanuselist tõrjumist ehk negatiivseid, eelarvamuslikke stereotüüpseid suhtumisi ja diskrimineerimist vanuse alusel. Vanussurve on kahjulik, kuna selle tagajärjel jäetakse arvestamata, et vananemine on individuaalne protsess.

Vanussurve võib avalduda argisena, näiteks komplimentides: “Sa näed oma ea kohta kena välja” ja toodetes, mis on suunatud vananemist peatama.

Süstemaatiline vanussurve esineb näiteks vanuselise palgalõhe näol: üle 50-aastased inimesed teenivad keskmiselt viiendiku võrra vähem kui nooremad (25–49-aastased). Samuti on üle 50-aastaste inimeste töölesaamise võimalused tunduvalt väiksemad kui nooremate puhul.

Termini ageism lõi 1969. aastal Robert Neil Butler, et kirjeldada vanemaealiste inimeste diskrimineerimist. Tema järgi on vanussurve seotud seotud seksismi ja rassismiga. Seksismi ja vanussurve seos ilmestub hästi ühiskonnas levinud stereotüübis, justkui oleks naine väärtuslik ainult siis, kui ta on võimeline järglasi saama ja meestele seksuaalset huvi pakkuma.

Keeles avaldub seksismi ja vanussurve seos näiteks selles, et positiivseid nähtusi peetakse seotuks noorusega (“noor ja ilus”) ja negatiivseid vanadusega ning neid kasutatakse solvanguna (“vanamutt”, “vanaätt”). Vanussurve on tugevasti internaliseeritud ja see võib avalduda varjatult. Näiteks, nimetades vanemat naist tunnustavalt nooruslikuks, peitub varjatud vihje, et noorus on midagi positiivset ja vanadus midagi negatiivset (ja viited sellele on sobimatud).

Vanussurve võib avalduda ka noorte mahategemisena, näiteks Priit Pulleritsu artikkel “Lumehelbekeste pealetung: noored on vähevintsked solvujad, kes arvavad, et on erilised?” osutab noortele kui grupile, kellel on üksnes ühiskondlikku arengut takistavad omadused. Tuleb silmas pidada, et kuigi ka teiste vanusegruppide suhtes peale vanemaealiste esineb vanussurvet, tuleb kriitiliselt hinnata surve mõju.

Levinud hoiak on see, et noortel pole piisavalt kogemusi otsustamiseks ning piisavalt teadmisi ja oskusi töötamiseks. Vanemaealisi peetakse tööturul sageli vähem paindlikeks ja produktiivseteks ning vähese õpimotivatsiooniga töötajateks. Arvatakse, et vanemaealised ei suuda omandada uusi oskusi, on hädas terviseprobleemidega ja ei suuda moodsat tehnikat kasutada.

Vanussurvel ja rassismil võib olla sarnane mõju, mis väljendub kehvemas positsioonis ühiskonnas, tõrjutuses, madalamas sissetulekus ja psühholoogilistes raskustes. Topelt- või rohkema diskrimineerimise all kannatavate inimeste probleemid ühiskonnas on samuti lõimunud ja mõjutavad üksteist.

Loe ka: intersektsionaalsusvõrdse kohtlemise seadus, privileegipimedus.

Tegemist on saripostitusega “sõnastik”. See on teejuht, millest läbinärimine aitab feminismi nähtamatut raamistikku mõista ja ühtlasi oma sõnavara parandada. Teisi sõnu loe siit. Kui soovid mingit sõna sõnastikus näha, kirjuta meile.