Feministeeriumi seisukoht abieluvõrdsuse ja kooseluseaduse rakendusaktide kohta

Esitasime 9. mail arvamuse perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Toetame nii eelnõus ette nähtud abieluvõrdsust kui ka kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist ja meil on väga hea meel, et mõlemad teemad on eelnõus käsitletud. 

Peame abieluvõrdsust oluliseks sammuks LGBT+ kogukonna õiguste tagamisel. Õigus abielluda enda ja partneri soost sõltumata annab sümboolse signaali, et kõik pered on võrdselt väärtustatud ja riigi poolt tunnustatud. Lisaks sellele, et samast soost paaridel tekib võimalus abielluda, lihtsustab see ka transsooliste inimeste elukorraldust ja -valikuid, mh lõpetades olukorra, kus juriidiline sooline üleminek võib olla abielu kehtetuks tunnistamise seaduslik alus. Peame oluliseks, et riik kujundab pereelu toetava raamistiku, lähtudes inimeste endi tahtest ning tunnetest.

Sama oluliseks peame kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, mis lõpetab kaua kestnud õigusliku ebaselguse, mis on puudutanud nii kooselulepingu sõlminud kooselupaare kui ka neid, kes lepingu sõlmimist kaalusid. Rakendusakte on väga pikalt – enam kui seitse aastat – oodatud. Kooselulepingu sõlmimine on jätkuvalt vajalik võimalus paaridele, kes nt maailmavaatelistel põhjustel ei soovi abielluda.

Eestis on viimase 15 aasta jooksul sündinud rohkem lapsi vabaabielust kui abielust. Väga paljud paarid elavad koos ilma abielu või kooselu registreerimata, samuti muul moel enda varasuhteid reguleerimata. Seetõttu võiks kaaluda perekonnaseaduse raames sellistele kooselupaaridele baaskaitse loomist, mis puudutaks peamiselt nende ühist alalist eluaset ning rakenduks automaatselt, kui on koos elatud vähemalt aasta. Üks näide sellise lahenduse kohta on Rootsi “Sambolagen”, mis hõlmab paare, kes ei ole abielus või registreeritud kooselus, ning puudutab üksnes ühist kodu ja majapidamisesemeid. Seadus ei laiene muule varale. Lahkumineku või ühe osapoole surma korral on aga teisele osapoolele tagatud minimaalne kaitse kodu osas.

Täname veel kord võimaluse eest kaasa rääkida. Detailsemaid kommentaare ei ole meil kahjuks kitsa ajaraami tõttu võimalik teha.